Video screen
on Leo Tolstoy Square

St. Bolshaya Vasilkovskaya, 22

image 1

Address of screen: Kiev, st. Bolshaya Vasilkovskaya 22

For more accurate information.